TSMaster API

TSMaster API

什么情况下需要此文档?

用户基于C语言或 Python对TSCAN 系列工具进行二次开发的时候,需要参考本文档,调用 API 函数来实现对设备的程序控制 。

支持产品 – TC系列, TSCANMini,TSLiteMini,TSCANFDMini,TSCANLINLite,TSCANLINPro

TSSKGen - SeedKey.bin